Máy học là gì? Định nghĩa và tại sao nó quan trọng

Categories
Internet

Máy học là gì? Máy học là một loại trí tuệ nhân tạo (AI) cung cấp cho máy móc khả năng tự động học hỏi từ dữ liệu lớn và kinh nghiệm trong quá khứ của con người để xác định các mẫu và đưa ra dự đoán với sự can thiệp tối thiểu của […]